જનનીની જોડ સખી | પોરબંદર કવિ સંમેલન | ડર્ડો વિનોદ જોશી | #gujaratikavita

Gujarati   |   20m 03s

જનની ની જોડ સખી એને મારા ઘર માં ઘુસી જીવતા દીવા ઠારીયા 🏠🕯️ આણે ખુદ નો સુરજ આપી અજવાળા પાઠવ્યા 🌞📜 એણે ત્રાડ પાડી ભયંકર રિહામવી બળબળતી આણે વહેતી કરી નાળ માં નદીયું ને સર્વત્ર 🌊 એણે કેવળ સન્નાટા ની લાસ ઉંચકી જાણે 🌌 આણે જઈ ને પથ્થરીયા ડુમા ને દીધી વાણી 🗿👂 એણે પળ માં નર ભગાવી ધબકારા ને રોપીયા 💥🏃‍♂️ #gujaratiliterature #kavisammelan #gujaratipoem #gujaratikalakar Browse Us on your Device: https://apps.matrubharti.com/ Follow Us On ------------------------------- Facebook: https://www.facebook.com/matrubharti Instagram: https://www.instagram.com/matrubharti_community Twitter: https://twitter.com/MatruBharti

×
જનનીની જોડ સખી | પોરબંદર કવિ સંમેલન | ડર્ડો વિનોદ જોશી | #gujaratikavita