જનનીની જોડ સખી | પોરબંદર કવિ સંમેલન | શ્રી સુનીલ ભીમાણી #kavismmelan #gujaratipoetry

Gujarati   |   04m 10s

સ્મરણ ખુદનું દફન કરતા સમય લાગ્યો🌸 મને તારું કવન કરતા સમય લાગ્યો🌅 ને અસર તારી દુવાઓ કંઈ કરે તો છે, તારી દુવાઓ કંઈ કરે તો છે,🙏 ભલે મારું પતન કરતા સમય હોય તે કુશલ છે🛤️ લાખ ઇચ્છાનું દહન કરવું પડ્યું💔 આંસુઓથી આચમન કરવું પડ્યું💧 લાખ ઇચ્છાનું દહન કરવું પડ્યું💔 આંસુઓથી આચમન કરવું પડ્યું💧 .............શ્રી સુનીલ ભીમાણી. Browse Us on your Device: https://apps.matrubharti.com/ Follow Us On ------------------------------- Facebook: https://www.facebook.com/matrubharti Instagram: https://www.instagram.com/matrubharti_community Twitter: https://twitter.com/MatruBharti

×
જનનીની જોડ સખી | પોરબંદર કવિ સંમેલન | શ્રી સુનીલ ભીમાણી #kavismmelan #gujaratipoetry