વિજય ગોહેલ "સાહીલ" કવિ,લેખક,રંગ મંચ કલાકાર અજાણી મહેફિલ માં અજાણતાં એની વાત નીકળી, પછી ભીની આંખો ની જેમ ભીની આખી રાત નીકળી. ગુલાબ ની સાથે કંટક જોઈને આ મન ને થયું કે, ગુલાબ ની જીંદગી તો કાંટા ની મોહતાઝ નીકળી.

    • 630