આમ તો નાનો હતો ત્યારથી જ લખવાની ઇચ્છા હતી. પણ ઇચ્છને શોખ માં બદલતા વાર લાગી પણ આજે માતૃભારતીને લીધે હું મારી ઇચ્છાને વાસ્તવિક રૂપ આપી શક્યો છું. લવ સ્ટોરી, ક્રાઈમ સ્ટોરી,રસોઈની રેસીપી લખવી મને ગમે છે.

  • 9.6k
  • 3.8k
  • 2.2k
  • 3k
  • 2.1k
  • (21)
  • 10.2k
  • 2.9k
  • 3.2k