ઈશ્વર હંમેશા આપણી સાથે છે- આ સત્યમાં માનવા વાળો હું વિજય મારુ લેખન નો શોખ જન્મથી ધારણ કરેલ છે..... તો મિત્રો, મારી વાર્તાઓ હું સગવડતા પ્રમાણે પોસ્ટ કરતો રહીશ. તો આપ સૌ ને વાંચવા માટે હૃદય પૂર્વક આમંત્રિત કરું છું.

  • (25)
  • 590
  • 218
  • 290
  • (20)
  • 776
  • 286
  • (24)
  • 1.1k
  • (31)
  • 1.3k