ગીત ,ગઝલ અને ભજન ગાવાનો નો શોખ છે.હવે લખવાનો શોખ પણ જાગ્યો છે.

  • (18)
  • 400
  • 346
  • 504
  • 804
  • 444
  • 404
  • (11)
  • 1.8k
  • 705
  • 1k
  • (21)
  • 1.3k