ગીત ,ગઝલ અને ભજન ગાવાનો નો શોખ છે.હવે લખવાનો શોખ પણ જાગ્યો છે.

  • (49)
  • 912
  • (63)
  • 1.2k
  • (61)
  • 1.5k
  • (48)
  • 1.1k
  • (30)
  • 1.1k
  • (24)
  • 798
  • (19)
  • 702
  • (28)
  • 1.2k
  • (27)
  • 1.2k
  • (13)
  • 608