સાહિત્યની દુનિયાનાં લેખકો ત્રણ પ્રકારનાં હોય છે ...જન્મ જાત લેખક, બાહ્ય પરિબળોથી પ્રેરાઈને બનેલ લેખક અને બન્નેય પ્રકારનાં સમાયોજનથી પ્રેરિત થયેલ લેખક.... મારાં નાના શ્રી મગનલાલ નથવાણીએ ચાલીશનાં દાયકામાં ત્રણ નવલકથા સર્જેલ. સાઈઠનાં દાયકામાં મારાં મમ્મીએ તે જમાનામાં ગુજરાતી સાથે ગ્રેજ્યુએશન પૂર્ણ કરેલ. આજે પણ એમનાં શબ્દો દ્વારા થતી અભિવ્યક્તિ એવી જોરદાર હોય છે કે મારાં લખાણને પાછું પાડી શકે . આમ, ઘરમાં જન્મથી સાહિત્યનું વાતાવરણ હતું. મારાં વાંચનશોખને હંમેશ પ્રોત્સોહિત કરવામાં આવેલ. એમાં પણ જે વાંચ

  • (11)
  • 169
  • (15)
  • 226
  • (44)
  • 430
  • (29)
  • 401
  • (15)
  • 190
  • (30)
  • 392
  • (28)
  • 381
  • (24)
  • 369
  • (48)
  • 344
  • (29)
  • 309