જાત સાથે જાત જોડી જોઉં છું,ને જાત - જાત ના મળે તો રોઉં છું