નિર્દોષ પ્રયત્ન છે મારો,લાગણીઓ જોડવાનો... સમજાવું છું સમય છે, અહં ને છોડવાનો... ચાલો જોડાઈ જઈએ આપણે સાચી લાગણીથી (Connecting feelings...)

  • (23)
  • 215
  • (30)
  • 249
  • (16)
  • 273
  • (16)
  • 288
  • (21)
  • 268
  • (14)
  • 310
  • (26)
  • 402
  • (44)
  • 545
  • (32)
  • 366
  • (37)
  • 529
  • (71)
  • 789