×

નિર્દોષ પ્રયત્ન છે મારો,લાગણીઓ જોડવાનો... સમજાવું છું સમય છે, અહં ને છોડવાનો... ચાલો જોડાઈ જઈએ આપણે સાચી લાગણીથી (Connecting feelings...)

  • (27)
  • 246
  • (37)
  • 385
  • (46)
  • 330
  • (41)
  • 310
  • (25)
  • 198
  • (38)
  • 326
  • (6)
  • 102
  • (86)
  • 605
  • (35)
  • 274
  • (33)
  • 307
  • (32)
  • 278
  • (18)
  • 298
  • (17)
  • 296
  • (22)
  • 277
  • (17)
  • 319
-