×

નિર્દોષ પ્રયત્ન છે મારો,લાગણીઓ જોડવાનો... સમજાવું છું સમય છે, અહં ને છોડવાનો... ચાલો જોડાઈ જઈએ આપણે સાચી લાગણીથી (Connecting feelings...)

  • (4)
  • 98
  • (20)
  • 277
  • (31)
  • 406
  • (40)
  • 629
  • (49)
  • 548
  • (42)
  • 544
  • (28)
  • 338
  • (38)
  • 567
  • (7)
  • 210
  • (89)
  • 1.1k