×

નિર્દોષ પ્રયત્ન છે મારો,લાગણીઓ જોડવાનો... સમજાવું છું સમય છે, અહં ને છોડવાનો... ચાલો જોડાઈ જઈએ આપણે સાચી લાગણીથી (Connecting feelings...)

  • (30)
  • 256
  • (38)
  • 397
  • (47)
  • 339
  • (41)
  • 314
  • (26)
  • 199
  • (38)
  • 329
  • (6)
  • 138
  • (88)
  • 620
  • (35)
  • 274
  • (33)
  • 310