माझी लेखणी बस एवढीच माझी इस्टेट, सोबती आणि माझे विश्व