લખવું તો શોખ પણ હતો પરંતુ ક્યારેય હિમ્મત નથી કરી. હવે લાગે છે કે હિમ્મત કરવી પડશે તોજ કંઇક બહાર નીકળશે. મારા શબ્દો છે એ કદાચ મારા અનુભવ થીજ નીકળ્યા હશે. પણ એ તમારો અનુભવ હોઈ પણ શકે અને નહિ પણ.

    • 769
    • (18)
    • 998