શિક્ષક શ્રી, જાબાળા પ્રા. શાળા. wts up no. 9428810621