અશોક ઉપાધ્યાય, બોલવા કરતાં લખવું સારું , તોય બધાં મૌન સમજે તો સારું.મુકામપોસ્ટ બોરીવલી મુંબઈ.

  • (13)
  • 480
  • 466
  • 430
  • 414
  • 492
  • (11)
  • 640
  • (14)
  • 1.1k
  • 414
  • 490
  • 566