જ્યારે લખવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે ખબર જ નોહતી કે એકદિવસ આટલા લોકો મારુ લખાણ વાંચશે.. હું તો બસ શોખ પૂરતો ક્યારેક ક્યારેક કઈક લખતો હતો.. પણ જયરેથી માતૃભારતી જોઈન કર્યું ત્યારથી મારો આ શોખ ક્યારે પેશન બની ગયો ખબર જ ના રહી.. આ માટે હું ટિમ માતૃભારતી અને મારા વાંચકોનો હું હમેંશા આભારી રહીશ...

  • (26)
  • 198
  • (8)
  • 105
  • (8)
  • 122
  • (10)
  • 161
  • (28)
  • 376
  • (26)
  • 260
  • (48)
  • 464
  • (33)
  • 346
  • (17)
  • 228
  • (29)
  • 327