જ્યારે લખવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે ખબર જ નોહતી કે એકદિવસ આટલા લોકો મારુ લખાણ વાંચશે.. હું તો બસ શોખ પૂરતો ક્યારેક ક્યારેક કઈક લખતો હતો.. પણ જયરેથી માતૃભારતી જોઈન કર્યું ત્યારથી મારો આ શોખ ક્યારે પેશન બની ગયો ખબર જ ના રહી.. આ માટે હું ટિમ માતૃભારતી અને મારા વાંચકોનો હું હમેંશા આભારી રહીશ...