ખરેખર તો હું કોઈ લેખક નથી..આ જે કઈ લખું છું એ મારી આત્માનો આવાજ છે.. એ અવાજ જે એકસમયે સાવ રૂંધાઇ ગયો હતો.. ને આજે એ જ અવાજ શબ્દો સ્વરૂપ તમારા જેવા હજારો વાંચકો દ્વારા વચાય છે.. આ જ તો મારી સિદ્ધિ છે.. આમ તો ઘણી શિકાયતો હતી એ જિંદગી તારા થી.. પણ હવે થાય છે કે તે ક્યાં મને ઓછું આપ્યું છે.. ઇન્સ્ટાગ્રામ. @author.paresh ફેસબુક. Author Paresh Makwana વોટ્સએપ. ૭૩૮૩૧૫૫૯૩૬ ઈમેલ એડ્રેસ. pnmakwana321@gmail.com

  • (42)
  • 396
  • (43)
  • 409
  • (47)
  • 493
  • (42)
  • 431
  • (52)
  • 428
  • (56)
  • 474
  • (64)
  • 461
  • (77)
  • 694
  • (18)
  • 145
  • (11)
  • 152