અહીંયા ઉપર લખ્યું છે.. તમારા વિષે લખો... જો પોતાની જાતને શબ્દોમાં બાંધી શકાતી હોય તો બીજું જોઈએ જ શું ? બસ મારા શબ્દોને વાંચો... મારા સાહિત્યને વાંચો.... મારા શબ્દો જ મારા વિશે ઘણું બધું કહી જશે !! આભાર.. મુલાકાત બદલ નીરવ પટેલ "શ્યામ" ️

  • 280
  • 432
  • (23)
  • 620
  • (20)
  • 898
  • (15)
  • 712
  • (18)
  • 772
  • (16)
  • 914
  • (38)
  • 1.4k
  • (25)
  • 1.4k
  • (22)
  • 1.2k