અહીંયા ઉપર લખ્યું છે.. તમારા વિષે લખો... જો પોતાની જાતને શબ્દોમાં બાંધી શકાતી હોય તો બીજું જોઈએ જ શું ? બસ મારા શબ્દોને વાંચો... મારા સાહિત્યને વાંચો.... મારા શબ્દો જ મારા વિશે ઘણું બધું કહી જશે !! આભાર.. મુલાકાત બદલ નીરવ પટેલ "શ્યામ" ️

  • (12)
  • 646
  • 568
  • 658
  • (23)
  • 888
  • (20)
  • 1.2k
  • (15)
  • 908
  • (18)
  • 996
  • (16)
  • 1.2k
  • (39)
  • 1.7k
  • (25)
  • 1.7k