હુ એક સાધારણ વ્યકિત છુ...મને વાચન,સંગીત....અને હવે જે વિચારુ છુ એ લખવાનો પણ શોખ ધરાવુ છુ....આપ સહુ અને માતૃભારતી નો ખુબ ખુબ આભાર...

  • 332
  • 226
  • 270
  • 949
  • (11)
  • 532
  • (13)
  • 2.4k
  • (12)
  • 843
  • (15)
  • 933