હુ એક સાધારણ વ્યકિત છુ...મને વાચન,સંગીત....અને હવે જે વિચારુ છુ એ લખવાનો પણ શોખ ધરાવુ છુ....આપ સહુ અને માતૃભારતી નો ખુબ ખુબ આભાર...

  • 487
  • (11)
  • 400
  • (13)
  • 2.3k
  • (12)
  • 597
  • (15)
  • 763