મારે જવું ક્યાં? K. K. Desai દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ