નામ - શૈલેશ એમ.જોષી. સભ્ય - ગુજરાતી લેખક મંડળ. વ્યવસાય - All Type Of Profesnal Sound Systam, પ્રથમ પુસ્તિકા - કોશિશ ૨૦૧૫. Shortfilm ( Writer ) Ragging - Zero Tollrance ૨૦૧૮ ગુજરાતી ફિલ્મ સ્ટોરી - તુ છે ને + એક ગીત ૧૯ માતૃભારતી પર - ૨૦૨૦ થી. યુટ્યુબ લિંક - - https://youtu.be/r5SDdjwmjLU ૨૦૨૧

  • (13)
  • 1.4k
  • (24)
  • 1.7k
  • (23)
  • 2k
  • 1.6k
  • (25)
  • 3.4k
  • (21)
  • 2.6k
  • (12)
  • 2k
  • (13)
  • 2.2k
  • 1.9k
  • (25)
  • 2.6k