અસત્યના પ્રયોગો ( મારી આત્મશ્લાઘા ) 7

by Deepak Antani in Gujarati Biography

ક્યારેક એવું બન્યું છે કે, તમારી ઉપસ્થિતિની જરૂર એક જ સમયે એક સાથે ત્રણ જગ્યાએ ખૂબ મહત્વની હોય ફરજ, પરિવાર કે પત્ની હું ભાગ્યવાન છું મને ખરેખર શક્તિ સ્વરૂપા પત્ની મળી છે... નાનો પ્રસંગ ...Read More