શિક્ષણમાં ઊભી થયેલી અવ્યવસ્થા સમાજને વ્યવસ્થિત કરી શકશે ....

by CHAVADA NIKUL in Gujarati Human Science

“સાભળ્યું કશું ને કીધું કશું આખનું કાજળ ગળે ગસ્યું” ઉક્તિ ખૂબ જાણીતી છે પણ આ બાબત આજના વિધ્યાર્થી અને એને ભણાવતી અભ્યાસ કરાવતી નહીં એ મોટા ભાગની સંસ્થાઓ લાગુ પડતીહોય એમ વધારે લાગે છે,વાત જરા વિસ્તારથી રજુ કરું રવિવાર ...Read More