તારે મને મોબાઈલમાંથી બ્લોક કરવું જરૂરી છે ??? - ભાગ -૩

by Maylu in Gujarati Motivational Stories

યુગ : થેંક્યું સો મચ...ભાઈ...આવ બેસ...આજે રજા પાડી દીધી..તેં..?? ધ્રુવ : હા , આજે તો તારો બથૅ ડે તો કંઈક તો અલગ કરીએ ને... યુગ : એમ ! શું અલગ કરવું છે ..?? ...Read More