×

જે વાત દિલમાં છે એને કહેવાની હિમ્મત રાખો, જે વાત કોઈ ના દિલમાં છે એને સમજવાની સમજ રાખો, ફક્ત કામ સાથે જ નહીં પણ માન સાથે કોઈની ઝીંદગીમાં રહેવું એનું નામ સંબંધ ..

  • (22)
  • 219
  • (27)
  • 261
  • (28)
  • 309
  • (31)
  • 331
  • (45)
  • 474
  • (41)
  • 399
  • (54)
  • 444
  • (49)
  • 421
  • (59)
  • 572
  • (46)
  • 602