અંદરથી જાગો ત્યારે જ સાચી સવાર થાય છે, બાકી તો રોજ રાત પછી સવાર થાય જ છે...

  • (22)
  • 227
  • (41)
  • 332
  • (30)
  • 269
  • (36)
  • 343
  • (39)
  • 279
  • (34)
  • 283
  • (37)
  • 301
  • (34)
  • 336
  • (35)
  • 346
  • (38)
  • 369