કહીને જણાવવામાટે તો ઘણા પુસ્તકો મળી જશે, પણ દોસ્ત! કાશ કે કહ્યા વગર જણાવી શકાય એવો દુનિયામાં ક્યાંક ચહેરાનો હાવભાવ મળી જાય!...

  • (30)
  • 345
  • (12)
  • 210
  • (32)
  • 426
  • (24)
  • 263
  • (29)
  • 306
  • (34)
  • 315
  • (36)
  • 338
  • (42)
  • 367
  • (42)
  • 470
  • (43)
  • 374