પ્રેમની પેલે પાર... - ભાગ - ૭

by Shefali Verified icon in Gujarati Love Stories

આગળના ભાગ માં આપણે જોયું કે અભી અને આકાંક્ષા ગેમ જીતી જાય છે. બન્નેની દોસ્તી વધુ ગહેરી બનતી જાય છે. આ તરફ હોટલના રૂમમાં બેઠેલી સૌમ્યા ભૂતકાળ માંથી બહાર આવે છે. હવે આગળ... ***** કોઈ ના જવાથી ક્યાં જીવન ...Read More