×

સમેટી લઉં ખુદને જ ખુદમાં, ખોવાઈ જાઉં ક્યાંક સમયમાં, ના કોઈ આશ ના કોઈ પાસ, વસી જાઉં એવા એકાંતમાં...

  • (51)
  • 469
  • (55)
  • 577
  • (60)
  • 705
  • (62)
  • 615
  • (65)
  • 693
  • (63)
  • 712
  • (71)
  • 680
  • (66)
  • 692
  • (67)
  • 721
  • (69)
  • 693