પરિણામ-પરીક્ષાનું કે જિંદગીનું-ભાગ 2

by Jay Dharaiya Verified icon in Gujarati Motivational Stories

વાંચકમિત્રો ! આપણે પહેલા ભાગમાં જોયું કે રાજેશની પરીક્ષા પૂરી થઈ જાય છે અને રાહ હોય છે ખાલી પરીક્ષાના પરિણામની !!હવે 1 મહિના પછી પરિણામ જાહેર કરવામાં આવે છે...ત્યાં સુધી આપણે જોયું હવે શું આવ્યું પરિણામ,શુું થયું રાજેશનું એ ...Read More