હું એક સામાન્ય માણસ છું.અભિમાન અને ઘમંડ મારા દુષમન છે.પ્રેમ અને ઉદારતા મારા મિત્ર છે.અને મારા મા-બાપ મારા ભગવાન છે.અને તમારી જેવા વાંચકો સાહિત્યના પ્રચારકો છે.બધા વાંચકોનો દિલથી આભારી છું.

  • (101)
  • 2.2k
  • (54)
  • 1.9k
  • (58)
  • 2.1k
  • (54)
  • 2.1k
  • (58)
  • 2k
  • (52)
  • 2.1k
  • (57)
  • 2.1k
  • (54)
  • 2.1k
  • (61)
  • 2.1k
  • (65)
  • 2.4k