Aash - 1 by Shyam Dasre Dasre in Marathi Novel Episodes PDF

आस (१)

by Shyam Dasre Dasre in Marathi Novel Episodes

सकाळचे १०.०० वाजले आणि मोबाईलचा गजर जोर जोराने वाजुन लागला . विशाल झोपेतून जागे झाला व तसाच अंथरनात पडुन राहिला त्याचे आजही स्वप्न अपुरे राहिले होते त्यामुळे तो तसाच अंथरनात पडुन जे स्वप्न पडलेले होते ते, तो आठवत होता. ...Read More