પ્રેમ ની પરિભાષા - ૧૧. દુઃખી કરણ

by megh in Gujarati Novel Episodes

“ તમે રજા દરમીયાન તમારા મીત્રો ને ખુબ યાદ કર્યા હશે . “ કાવ્યા એ પુછ્યુ . “ હા રજા મા તેમને ઘણા સંભાર્યા . માટે જ અમે રજાઓ પુરી થાય તે પહેલા જ કરણ ના ઘરે જબાનુ ...Read More