Kunu gaan shikte by Aaryaa Joshi in Marathi Children Stories PDF

कुनू गाणं शिकते

by Aaryaa Joshi in Marathi Children Stories

कुनू गाणं शिकतेकुनू एक छोटी गोड मुलगी. तिला गाणी म्हणायला खूप आवडायचं.गाणी ऐकायलाही खूप भारी वाटायचं तिला.आई म्हणायची,"कुनू तुझा आवाज फार छान आहे गं.मधेच गुणगुणतेस तेव्हा किती छान वाटतं ऐकायला. मला आणि बाबांना वाटतं की तू गाणं गायला शिकावंसं." ...Read More