માં તું જ મારો સંસાર

by Yash in Gujarati Women Focused

માં આ એક જ શબ્દ એવો છે કે જની તુલના પણ કોઈની સાથે ન કરાય કેમ કે માં એટલે વિશ્વ, ,વિશ્વાસ અને વાત્સલ્ય નો દરિયો જે વરસે તો આખું વિશ્વ પણ ઓછું પડે અને જગતના પિતા અટલે કે ભગવાન ...Read More