Avyakt - 6 by Komal Mankar in Marathi Novel Episodes PDF

अव्यक्त (भाग - 6)

by Komal Mankar in Marathi Novel Episodes

कनिका दिसायला सावळी पण तेज बाण्याची . स्वभावाने तेवढीच नम्र . मनात मालती बद्दल तिच्याही आदर होताच . ऐवढचं तो तिच्या वागण्यातून मालतीला झळकत नव्हता . आपल्या संसाराला आधीपासूनच ह्या कनिकामुळे ग्रहन लागलं असा खोटा गैरसमज मालतीने करून घेतला ...Read More