પ્રેમ વેદના - ૮ (અંતિમભાગ)

by Falguni Dost Verified icon in Gujarati Motivational Stories

આપણે આગળ જોયું કે, રોશનીને રાજ અને સંજનાના સંબંધની જાણ થઈ જાય છે, એ ખુબ નાસીપાસ થઈ જાય છે, અને ઘરમાં જેટલી પણ દવાઓ પડી હોય એ બધી ગળી જવાથી રોશનીની હાલત ગંભીર થઈ જાય છે. હવે આગળ...જિંદગીએ ઘણા ...Read More