રંગીન દુનિયાનું મેઘધનુષ્ય - ૧૭

by BINAL PATEL Verified icon in Gujarati Novel Episodes

રંગીનદુનિયાનુંમેઘધનુષ્ય-૧૭ સમય જતા બધું જ બદલાય અને સમયે પણ કરવત લીધી. જેકી હજી કાર પાર્ક કરીને આવ્યો નથી. વિકી-શનાયા અને હૅલન હજી એની રાહ જોવે છે. 'શનાયા, હજી કેમ આ આવ્યો નથી જેકી? મને ચિંતા થાય છે.', હૅલન બોલ્યા. ...Read More