સંબંધો ની આરપાર.... પેજ - ૩૪

by PANKAJ Verified icon in Gujarati Love Stories

અનુરાગ દ્વારા પ્રયાગ ને જીવન વિશે ની સમજ મળવાથી પ્રયાગ ખુશ હતો. અનુરાગ જાતે પ્રયાગ ને તેની કાર સુધી મૂકવા માટે જાય છે. પ્રયાગ ને જતા પહેલા અનુરાગ તેના ગળા માં પહેરેલી સોના ની ચેઈન કાઢી ને ભેટ સ્વરૂપે ...Read More