Pralay - 28 by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories PDF

प्रलय - २८

by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories

प्रलय-२८" मी म्हटलं होतं माझी गरज पडेल तुम्हाला , पडली की नाही......." वेडा आबाजी म्हणजेच विश्वनाथ म्हणाला .भेटीच्या संरक्षणासाठी वारसदारांची सभा होती कधीकाळी वेडा आबाजी आयुष्यमान प्रमाणेच सभा प्रमुख होता . पण त्याच्या राजकीय ...Read More