આંખો કે ચશ્માની ફ્રેમ : જીવનમાં મહત્વનું શું છે?

by Vaishali Parekh in Gujarati Motivational Stories

“જીવન “ શબ્દ ખુબ નાનો, પણ તેને સમજવું અઘરું, ખરુંને? ઘણા લોકો માટે દરરોજ પસાર થતા દિવસો પણ જીવન જ છે અને ઘણા માટે કૈક કરી બતાવીને સફળ થવું એ જ જીવન હોય છે. દરેક વ્યક્તિ પોતાની રીતે જીવનની ...Read More