શ્રી વશિષ્ઠ નારાયણ અને શ્રી દેવી Ca.Paresh K.Bhatt દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ