કીટલીથી કેફે સુધી... - 6

by Anand Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

કીટલીથી કેફે સુધીઆનંદ(6)ન્યારી જઇ આવ્યા.બે દીવસ થયા એટલે વાત ઠંડી પડી.બધાને મનમા એમ કે હવે કોઇ કાઇ નથી કેવાનુ.બધા ભુલી ગયા જાણે કાઇ બન્યુ જ નહોતુ.આજની સવાર તો રોજ જેવી શાંતીવાળી હતી.પણ આજે માહોલ થોડો વધારે ઉતાવળો અને પાછુ ...Read More