જિંદગી ...એક દાખલો..સરવાળા-બાદબાકીનો - 7 - છેલ્લો ભાગ

by Urvi Hariyani Matrubharti Verified in Gujarati Social Stories

જિંદગી ...એક દાખલો..સરવાળા-બાદબાકીનો પ્રકરણ - ૭ ' આવો ' સૌમ્યાએ સમ્યકને આવકાર્યો હતો. એ સમ્યક તરફ જોઈ રહી. વર્ષની અંદર સમ્યક તદ્દન નંખાઈ ગયો હતો. વાળમાં પ્રવેશી ગયેલી સફેદી, ઊંડી ઉતરી ગયેલી આંખો અને બેસી ગયેલાં ગાલને લીધે એની ...Read More