બેવફા પતિને બીજો ચાન્સ આપવો જોઈએ કે નહી

by Vidhi Gosalia in Gujarati Women Focused

આજની સવાર કઈક અલગ હતી, વિધિને જાણ થઈ ગઈ હતી કેે એનો પતિ બેવફા છે. એટલુ જ નહીં પણ આ બધુ લગભગ 3 વર્ષથી ચાલતુ હતુ અને વિધાનએ વિધિને એ વાતની કોઈ ભનક પણ ન લાગવા દીધી હતી. વિધિ ...Read More