અધુુુરો પ્રેમ - 15 - વેદના

by Gohil Takhubha Verified icon in Gujarati Love Stories

વેદનાપલકને સમજાતું નથી કે શું થવાનું છે,એ પોતાના ભવિષ્યમાં શું કરવું કે શું ન કરવું એનું મનોમંથન કરી રહી છે. પોતાના ફીયાન્સેની વાતથી પલકની "વેદના"એને જ ખરોચી રહી છે.જયારે જયારે પલક પોતાની આંખો બંધ કરીને જુવે ત્યારે ત્યારે એને ...Read More