અધુરો પ્રેમ - 28 - નિજાનંદ

by Gohil Takhubha Verified icon in Gujarati Love Stories

નિજાનંદએકાદ કલાક બસને ચલાવતા બાદ બધાં જ ઉચાં પહાડી વીસ્તારમાં પહોંચી ગયાં.હીલ ઉપર લગભગ 28 કલોમીટરનો રન કાપીને બસ ખીણોમાંથી ચાલી રહી અને ઉંચા દુર્ગમ રસ્તાઓ વચ્ચે થઈને આંખોને આંજી નાખે એવાં રમણીય વાતાવરણમાં પહોંચી ગયાં. પહાડોને ચીરતાં રસ્તાઓની ...Read More