એક હું એક તું

by Ravi in Gujarati Love Stories

આજે હુ વાત કરુ એની જેને દિલ શું ખબર જ ન હતી એક આરી, ૨૩-૨૩ વર્ષ વીતી ગયા જન્મતાની સાથે ન લાગણીઓ પામ્યો, ન લાગણી દેખાડનારને મંજિલ એક જ હતી આ માણસની ‌કમૅ કરી, સંતાન રુપી ફરજ નિભાવી દુનિયાથી ...Read More