યાદવ પાર્થ

યાદવ પાર્થ Matrubharti Verified

@parth6606

(171)

17

14.6k

40.9k

About You

લખવુ એટલે મૃત્યુ થી જીવન તરફ પાછુ જવુ....

  • 2k
  • 1.6k
  • 2k
  • 2.1k
  • 3.7k
  • (12)
  • 4.2k
  • (16)
  • 3.2k