svavikas sathi 4 pustake by Dhanshri Kaje in Marathi Philosophy PDF

स्वविकास साठी 4 पुस्तके

by Dhanshri Kaje in Marathi Philosophy

अस म्हणल जात. “वाचाल तरच वाचाल” म्हणजे तुम्ही सतत काही न काही वाचत राहीलात ज्ञान संपादन करत राहीलात तरच वाचाल. तुम्हाला नवीन काही तरी शिकायला मिळेल पण मग नेमक काय वाचायच. ज्याने काही तरी शिकायला मिळेल आपला स्वविकास होईल. ...Read More