લાગણીઓનું શીતયુદ્ધ - પ્રકરણ 6

by Aadit Shah in Gujarati Novel Episodes

પ્રકરણ - 6 માણસ હંમેશા પોતે જાતે લીધેલા નિર્ણયોથી જ શીખે છે – સાચા સમયે લીધેલા ખોટા નિર્ણયો... વૈભવી ... વૈભવીના કાનમાં કેટલાક અંતરથી એક મીઠો મધુરો અવાજ સંભળાયો હતો. તે મધુર અવાજ નિયતિનો હતો. નિયતિ એક માસૂમ ...Read More