વિપ્રની વિદેશયાત્રા - નેપાળ પ્રવાસ - 1

by દીપક ભટ્ટ in Gujarati Travel stories

આરંભ, આનંદ અને અચાનક આવેલો અવરોધ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ કેવો સુખદ અનુભવ ચકલેશ્વર મહાદેવ (રાયપુર) કામનાથ મહાદેવ (રાયપુર) અને ગંગનાથ મહાદેવ (ભુલાભાઈ પાર્ક) થી છેક પશુપતિનાથ - નેપાળ !!! નેપાળ, એક નાનકડો દેશ જે ક્યારેય કોઈનોયે ગુલામ બન્યો નથી ...Read More