કોરોના કકડાટ હાસ્યની હળવાશ – ૧૦ 

by Ashok Upadhyay in Gujarati Humour stories

કોરોના કકડાટ હાસ્યની હળવાશ – ૧૦રૂમમાં સરસ મજાનું અંધારું હતું. એસી ચાલુ હતું.અને હું આરામથી પથારીમાં પડ્યો હતો. ઘડિયાળમાં જોયું તો આઠ વાગ્યા હતા. આમેય માં મોડા ઉઠવાની આદત પડી ગઈ છે. ત્યાં બેડરૂમનો દરવાજો ખૂલ્યો મડોદરીની ઝેરોક્સ જેવા ...Read More